Patch Zone files for Roland MKS-70 Tone A

ATTACK 1.Ton
BREATH.Ton
FUNK CLAV1.Ton
HORNZ 1.Ton
MARIMBA B.Ton
PAD 1.Ton
RASPWAVE1.Ton
RESO-TINK4.Ton
R_STRING A.Ton
SHORT SAW1.Ton
SYNTHLEAD1.Ton
TABLE 1.Ton
TICK 4.Ton
TOYZ-TINK1.Ton
VOICE HISS.Ton
WAVE-TINK2.Ton
WAVEOLA 2.Ton
BACK SAW.Ton
E_PIANO A.Ton
HARMO1.Ton
LOG-DRUM A.Ton
MELLOW BRS.Ton
PIANO 1-A.Ton
REELSTEEL1.Ton
RESO-TINK6.Ton
R_STRING B.Ton
STICKY 1.Ton
S_BRASS A.Ton
TICK 2.Ton
TINES B.Ton
VIBE TINK.Ton
VOICES A.Ton
WAVE-TINK3.Ton
WAVEOLA 3.Ton
BELLS A.Ton
FAT FIFTH.Ton
HORNS 2.Ton
MARIMBA A.Ton
ORGAN PERC.Ton
PIANO 1-B.Ton
RESO-TINK2.Ton
RHODES A.Ton
SAXOPHONES.Ton
SYNC SOLO1.Ton
S_BRASS B.Ton
TICK 3.Ton
TOUCH POLY.Ton
VIBISH A.Ton
WAVE-TINK1.Ton
WAVEOLA 1.Ton